Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1. databeskyttelse i et overblik
Generelle oplysninger
Følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger dette websted. Personoplysninger er alle oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. For mere detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring under denne tekst.

Indsamling af data på dette websted
Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Databehandlingen på dette websted foretages af webstedets operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger i aftrykket på dette websted.

Hvordan indsamler vi dine data?
På den ene side indsamles dine data, når du giver os dem. Det kan f.eks. være de data, du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores computersystemer, når du besøger webstedet. Det drejer sig primært om tekniske data (f.eks. din internetbrowser, dit operativsystem eller det tidspunkt, hvor siden vises). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på dette websted.

Hvad bruger vi dine data til?
Nogle af oplysningerne indsamles for at sikre, at webstedet kan leveres fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du over dine data?
Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af disse oplysninger. Hvis du har givet dit samtykke til behandling af oplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid henvende dig til os på den adresse, der er angivet i aftrykket, for at få svar på dette og andre spørgsmål vedrørende databeskyttelse.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter
Når du besøger dette websted, kan din surfadfærd analyseres statistisk. Dette sker hovedsageligt med cookies og såkaldte analyseprogrammer.

Du kan finde detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer i den følgende databeskyttelseserklæring.

2 Hosting og indholdsleveringsnetværk (CDN)
Ekstern hosting
Dette websted er hostet af en ekstern tjenesteudbyder (hoster). Personoplysninger, der indsamles på dette websted, gemmes på hostingudbyderens servere. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, IP-adresser, kontaktforespørgsler, metadata og kommunikationsdata, kontraktdata, kontaktoplysninger, navne, webstedsadgang og andre data, der genereres via et websted.

Hosteren anvendes til opfyldelse af kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO) og af hensyn til en sikker, hurtig og effektiv levering af vores online-tilbud af en professionel udbyder (art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO).

Vores hostingudbyder vil kun behandle dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine serviceforpligtelser, og vil følge vores instruktioner med hensyn til disse data.

Indgåelse af en kontrakt om bestilt behandling

For at sikre en databeskyttelseskonform behandling har vi indgået en kontrakt om bestilt behandling med vores hostingudbyder.

3 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger
Databeskyttelse
Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de juridiske databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette gøres.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Bemærkning om det ansvarlige kontor.
Den dataansvarlige for dette websted kan findes her.

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser eller lignende).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling
Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Til dette formål er det tilstrækkeligt at sende en uformel e-mail til os. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 DSGVO)
HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, STOPPER VI BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER BEHANDLINGEN SKER MED HENBLIK PÅ AT GØRE RETSKRAV GÆLDENDE, UDØVE ELLER FORSVARE RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 1, I DSGVO).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER OM DIG TIL SÅDANNE MARKEDSFØRINGSFORMÅL; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, FOR SÅ VIDT SOM DEN ER RELATERET TIL SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL § 21, STK. 2, I DEN TYSKE DATABESKYTTELSESLOV).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed
I tilfælde af en overtrædelse af GDPR har de registrerede personer ret til at klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at gøre indsigelse berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelsen af en kontrakt, leveret til dig eller til en tredjepart i et fælles, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering
Af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af følsomt indhold, f.eks. ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at browserens adresselinje ændres fra “http://” til “https://” og ved at der er et hængelåsesymbol i browserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Krypterede betalingstransaktioner på dette websted
Hvis der efter indgåelsen af en omkostningskontrakt er en forpligtelse til at videregive dine betalingsoplysninger til os (f.eks. kontonummeret i tilfælde af tilladelse til direkte debitering), er disse oplysninger nødvendige for at kunne behandle betalingen.

Betalingstransaktioner via de sædvanlige betalingsmetoder (Visa/MasterCard, direkte debitering) gennemføres udelukkende via en SSL- eller TLS-krypteret forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at browserens adresselinje ændres fra “http://” til “https://” og ved at der er et hængelåsesymbol i browserlinjen.

Med krypteret kommunikation kan de betalingsdata, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Oplysninger, sletning og rettelse
Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og, hvor det er relevant, retten til at få disse oplysninger berigtiget eller slettet. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket, for at få svar på dette og for yderligere spørgsmål vedrørende personoplysninger.

Ret til at begrænse behandlingen
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket. Retten til at begrænse behandlingen findes i følgende tilfælde:

Hvis du anfægter nøjagtigheden af dine personlige oplysninger, som vi har gemt, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, så længe kontrollen varer.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket/er sket ulovligt, kan du anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
Hvis du har indgivet en indsigelse i henhold til § 21, stk. 1, i DSGVO, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det ikke er blevet fastslået, hvilke interesser der har forrang, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger – ud over at blive lagret – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til væsentlige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Indsigelse mod markedsføring via e-mail
Vi gør indsigelse mod, at kontaktoplysninger, der er offentliggjort inden for rammerne af aftrykspligten, anvendes til at sende reklame- og informationsmateriale, som ikke udtrykkeligt er blevet anmodet om. Sidernes operatører forbeholder sig udtrykkeligt ret til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret fremsendelse af reklameinformation, f.eks. ved hjælp af spam-mails.

4. indsamling af data på dette websted
Biscuits
Vores internetsider bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler og forårsager ingen skade på din terminal. De gemmes midlertidigt i en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din endelige enhed. Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Vedvarende cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil din webbrowser sletter dem automatisk.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også blive gemt på din enhed, når du går ind på vores websted (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til at behandle betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da nogle funktioner på webstedet ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbsvognsfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces (nødvendige cookies) eller for at levere visse funktioner, som du ønsker (funktionelle cookies, f.eks. til indkøbsvognsfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til at måle hjemmesidens målgruppe), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO, medmindre der er angivet et andet retsgrundlag. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er blevet anmodet om samtykke til lagring af cookies, er lagringen af de pågældende cookies udelukkende baseret på dette samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om installation af cookies og kun tillader dem i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

Hvis cookies anvendes af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, vil vi informere dig særskilt inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring og om nødvendigt bede om dit samtykke.

Serverlogfiler
Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er

browsertype og browserversion
Anvendt operativsystem
Referrer URL
Værtsnavn på den computer, der har adgang til computeren
Tidspunkt for serveranmodning
IP-adresse
Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Indsamlingen af disse data er baseret på § 6, stk. 1, litra f), i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted, hvortil serverlogfilerne skal registreres.

Kontaktformular
Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, opbevarer vi dine data fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet der, med henblik på behandling af forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på § 6, stk. 1, litra b, i DSGVO, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO) eller på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO), hvis du har anmodet om det.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, du tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemmelser – navnlig opbevaringsperioder – forbliver uændrede.

Forespørgsel pr. e-mail, telefon eller fax
Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din henvendelse, herunder alle personlige data, der følger heraf (navn, henvendelse), blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (§ 6, stk. 1, litra f), i DSGVO) eller på dit samtykke (§ 6, stk. 1, litra a), i DSGVO), hvis det er blevet anmodet om.

De data, du sender os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, vi tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – navnlig lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver uændrede.

Registrering på dette websted
Du kan registrere dig på dette websted for at bruge yderligere funktioner på dette websted. Vi bruger kun de oplysninger, du indtaster til dette formål, til at bruge det specifikke tilbud eller den specifikke tjeneste, som du har registreret dig til. De obligatoriske oplysninger, der anmodes om under registreringen, skal være fuldstændige. I modsat fald afviser vi registreringen.

I tilfælde af vigtige ændringer, f.eks. i tilbuddets omfang eller i tilfælde af teknisk nødvendige ændringer, bruger vi den e-mailadresse, som du har opgivet ved registreringen, til at informere dig om dette.

De data, der indtastes ved registreringen, behandles med henblik på at gennemføre det brugerforhold, der er etableret ved registreringen, og om nødvendigt med henblik på at indlede yderligere kontrakter (art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO).

De data, der indsamles i forbindelse med registreringen, opbevares af os, så længe du er registreret på dette websted, hvorefter de slettes. De lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirket.

5 Sociale medier
Plugins til sociale medier med Shariff
Der anvendes plugins til sociale medier (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr) på dette websted.

Du kan normalt genkende plugins på de sociale netværks respektive logoer. For at sikre databeskyttelse på dette websted bruger vi kun disse plugins i forbindelse med den såkaldte “Shariff”-løsning. Denne applikation forhindrer de plugins, der er integreret på dette websted, i at overføre data til den respektive udbyder, når du først går ind på siden.

Først når du aktiverer det pågældende plugin ved at klikke på den tilhørende knap, etableres der en direkte forbindelse til udbyderens server (samtykke). Så snart du aktiverer plugin’et, modtager den pågældende udbyder oplysninger om, at du har besøgt dette websted med din IP-adresse. Hvis du samtidig er logget ind på din konto på et socialt medie (f.eks. Facebook), kan den pågældende udbyder tildele dit besøg på dette websted til din brugerkonto.

Aktivering af plugin’et udgør et samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.

Facebook plugins (“Synes godt om” og “Del”-knappen)
Plugins fra det sociale netværk Facebook er integreret på dette websted. Udbyderen af denne tjeneste er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

Du kan genkende Facebook-plugins ved at se Facebook-logoet eller “Synes godt om”-knappen på dette websted. Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Når du besøger dette websted, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren via plugin’et. På denne måde modtager Facebook oplysninger om, at du har besøgt dette websted med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knappen “Synes godt om”, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du knytte indholdet på dette websted til din Facebook-profil. Dette gør det muligt for Facebook at knytte dit besøg på dette websted til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbydere af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data og Facebooks brug af dem. Du kan finde flere oplysninger om dette i Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne knytte dit besøg på dette websted til din Facebook-brugerkonto, skal du logge ud af din Facebook-brugerkonto.

Brugen af Facebook-plugins er baseret på § 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at sikre den størst mulige synlighed på de sociale medier. I det omfang der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af § 6, stk. 1, litra a, i DSGVO; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Instagram-plugin
Funktionerne i Instagram-tjenesten er integreret i dette websted. Disse funktioner leveres af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indhold fra dette websted til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at knytte dit besøg på dette websted til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbydere af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data og Instagrams brug af dem.

Opbevaring og analyse af data er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at sikre den størst mulige synlighed på de sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde yderligere oplysninger i Instagrams politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest plugin
På dette websted bruger vi sociale plugins fra det sociale netværk Pinterest, som drives af Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”).

Når du ringer til en side, der indeholder et sådant plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Pinterest-servere. Plugin’et sender registreringsdataene til Pinterest’s server i USA. Disse logdata kan indeholde din IP-adresse, adressen på besøgte websteder, der også indeholder Pinterest-funktioner, typen og indstillingerne for din browser, dato og klokkeslæt for anmodningen, hvordan du bruger Pinterest og cookies.

Opbevaring og analyse af dataene er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at sikre den størst mulige synlighed på de sociale medier. I det omfang der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om formålet, omfanget og den videre behandling og brug af data hos Pinterest samt dine rettigheder i denne henseende og mulighederne for at beskytte dit privatliv i Pinterest’s databeskyttelsesinformation: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. analyse- og reklameværktøjer
Google Analytics
Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics bruger såkaldte “cookies”. Det er tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Lagringen af Google Analytics-cookies og brugen af dette analyseværktøj er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd med henblik på at optimere både sit websted og sine reklamer. Hvis der er blevet anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på dette websted. Det betyder, at din IP-adresse forkortes af Google i EU-lande eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, inden den sendes til USA. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet for webstedsoperatører og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.

Browser plug-in

Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på dette websted. Du kan desuden forhindre, at Google indsamler de data, der genereres af cookien og vedrører din brug af webstedet (herunder din IP-adresse), samt at Google behandler disse data, ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Indsigelse mod indsamling af data

Du kan forhindre indsamling af dine data af Google Analytics ved at klikke på følgende link. Der vil blive indstillet en opt-out-cookie, som vil forhindre indsamling af dine data ved fremtidige besøg på dette websted: Deaktivere Google Analytics.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Ordrebehandling

Vi har indgået en aftale om ordrebehandling med Google og overholder de tyske databeskyttelsesmyndigheders strenge krav fuldt ud ved brug af Google Analytics.

Opbevaringsperiode

Data, som Google gemmer på bruger- og begivenhedsniveau, og som er knyttet til cookies, bruger-id’er (f.eks. bruger-id) eller reklame-id’er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android reklame-id), anonymiseres eller slettes efter 14 måneder. Nærmere oplysninger kan findes på følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense
Dette websted bruger Google AdSense, en annonceintegrationstjeneste. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google AdSense bruger “cookies”, som er tekstfiler, der placeres på din computer, for at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. Google AdSense bruger også såkaldte web beacons (usynlig grafik). Gennem disse web beacons kan oplysninger om f.eks. besøgstrafikken på disse sider analyseres.

De oplysninger, der genereres af cookies og web beacons om din brug af dette websted (herunder din IP-adresse) og levering af reklameformater, overføres til og gemmes af Google på servere i USA. Disse oplysninger kan Google videregive til Googles kontraktpartnere. Google vil dog ikke sammenlægge din IP-adresse med andre data, som du har gemt.

Lagringen af AdSense-cookies er baseret på art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit webtilbud og sine reklamer.

Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på dette websted. Ved at bruge dette websted accepterer du, at Google behandler oplysninger om dig på den måde og til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Google Analytics Remarketing
Dette websted bruger Google Analytics Remarketing-funktioner i forbindelse med Google Ads og Google DoubleClick-krydsfunktioner. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Denne funktion gør det muligt at forbinde de reklamemålgrupper, der er oprettet med Google Analytics Remarketing, med de tværgående funktioner i Google Ads og Google DoubleClick. På denne måde kan personaliserede, interessebaserede reklamebudskaber, der er skræddersyet til dig på baggrund af din tidligere brug og browsingadfærd på en slutenhed (f.eks. mobiltelefon), også vises på en anden af dine slutenheder (f.eks. tablet eller pc).

Hvis du har givet dit samtykke, vil Google sammenkoble din web- og app-browsinghistorik med din Google-konto til dette formål. Dette gør det muligt at vise de samme personlige reklamebudskaber på alle enheder, hvor du er logget ind med din Google-konto.

For at understøtte denne funktion indsamler Google Analytics Google-autentificerede bruger-id’er, som midlertidigt er knyttet til vores Google Analytics-data for at definere og oprette målgrupper til målretning af annoncer på tværs af enheder.

Du kan permanent fravælge remarketing/targeting på tværs af enheder ved at slå skræddersyede reklamer fra. Følg dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammenlægningen af de data, der er indsamlet på din Google-konto, er udelukkende baseret på dit samtykke, som du kan give eller trække tilbage hos Google (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). I tilfælde af dataindsamlingsprocesser, der ikke er sammenlagt med din Google-konto (f.eks. fordi du ikke har en Google-konto, eller fordi du har gjort indsigelse mod sammenlægningen), er dataindsamlingen baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Den legitime interesse skyldes, at webstedsoperatøren har en interesse i at foretage en anonym analyse af besøgende på webstedet med henblik på reklameformål.

Yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelser findes i Googles databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google-annoncer og Google-konverteringssporing
Dette websted anvender Google-annoncer. Google Ads er et onlineannonceringsprogram fra Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Som en del af Google Ads bruger vi såkaldt konverteringssporing. Når du klikker på en annonce fra Google, sættes der en cookie til sporing af konvertering. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på brugerens computer af internetbrowseren. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til at identificere brugeren personligt. Hvis brugeren besøger visse sider på dette websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og vi genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til denne side.

Hver Google Ads-kunde modtager en anden cookie. Der kan ikke spores cookies på Google Ads-kunders websteder. De oplysninger, der opnås via konverteringscookien, bruges til at oprette konverteringsstatistikker for Google Ads-kunder, der har tilmeldt sig konverteringssporing. Kunderne kender det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce og er blevet omdirigeret til en side, der er mærket med et konverteringssporingstag. De modtager dog ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere brugerne personligt. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporing, kan du gøre indsigelse mod denne brug ved nemt at deaktivere Googles cookie til sporing af konvertering via din internetbrowser i dine brugerindstillinger. Du vil så ikke blive medtaget i statistikkerne for sporing af konvertering.

Lagringen af “konverteringscookies” og brugen af dette sporingsværktøj er baseret på art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd med henblik på at optimere både sit websted og sine reklamer. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Google-annoncer og Google-konverteringsmåling i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om installation af cookies og kun tillader dem i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

7. NYHEDSBREV
Oplysninger om nyhedsbrevet
Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, beder vi dig om en e-mailadresse samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Der indsamles ingen yderligere data eller kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse oplysninger til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter.

Behandlingen af de data, der er indtastet i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, er udelukkende baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af data, e-mailadressen og brugen heraf til udsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. via linket “afmelding” i nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De oplysninger, du giver for at modtage nyhedsbrevet, vil blive gemt af os eller af nyhedsbrevstjenesteudbyderen, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet, og de vil blive slettet fra nyhedsbrevsdistributionslisten, når du afmelder dig fra nyhedsbrevet. Oplysninger, som vi har gemt til andre formål, vil ikke blive berørt af dette.

Når du har afmeldt dig fra nyhedsbrevsdistributionslisten, vil din e-mailadresse blive gemt af os eller af nyhedsbrevstjenesteudbyderen på en sortliste, om nødvendigt for at forhindre fremtidige udsendelser. Oplysningerne på den sorte liste vil kun blive anvendt til dette formål og vil ikke blive sammenlagt med andre oplysninger. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde lovmæssige krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO). Opbevaring på den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod lagring, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

8. plugins og værktøjer
YouTube med udvidet databeskyttelse
Dette websted integrerer videoer fra YouTube. Operatøren af disse sider er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i udvidet databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube betyder denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen oplysninger om besøgende på dette websted, før de ser videoen. Overførsel af data til YouTubes partnere er dog ikke nødvendigvis udelukket af den udvidede databeskyttelsestilstand. YouTube opretter således en forbindelse til Google DoubleClick-netværket, uanset om du ser en video eller ej.

Så snart du starter en YouTube-video på dette websted, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. Dette fortæller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube tilladelse til at tildele din surfadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Desuden kan YouTube gemme flere cookies på din enhed, når du starter en video. Ved hjælp af disse cookies kan YouTube få oplysninger om de besøgende på dette websted. Disse oplysninger bruges bl.a. til at udarbejde videostatistik, forbedre brugeroplevelsen og forhindre forsøg på svindel. Cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem.

Om nødvendigt kan yderligere databehandlingsprocesser udløses efter starten af en YouTube-video, som vi ikke har nogen indflydelse på.

YouTube bruges til en attraktiv præsentation af vores online-tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. I det omfang der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos YouTube findes i deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.